Ako globálny líder v oblasti kontaktných šošoviek sa každý deň podieľame na tom, aby ľudia videli lepšie.*1 

Tu sa však naša práca nekončí. Premyslene navrhujeme naše produkty a obaly , aby sme efektívne využívali zdroje a zároveň pracovali na znižovaní našej uhlíkovej stopy.‡§1 

V spoločnosti CooperVision podnikáme kroky, aby bola naša prevádzka a distribúcia udržateľnejšia všade, kde je to možné. Snažíme sa obmedziť odpad a zbytočné obaly a tak znížiť náš vplyv na životné prostredie.2 Tým, že uľahčujeme zodpovedné získavanie materiálov,3 opätovne využívame odpad, kde sa dá|1 a začali sme kompenzovať odpad z našich výrobkov a obalov, ktorý sa ešte nedá zhodnotiť, robíme kroky na zlepšenie zdravia našej planéty.¶1 

Dnešné mnohé malé rozhodnutia spolu s našimi zákazníkmi, našimi partnermi a ďalšími subjektmi prispievajú k lepšej budúcnosti ľudstva a planéty.

Navrhujeme – a návrhy neustále meníme** – tak, aby sme znižovali svoju uhlíkovú stopu.†‡1  

 

Naše výrobky a obaly navrhujeme s rozvahou tak, aby efektívne využívali zdroje a zároveň začali znižovať našu uhlíkovú stopu.‡§1 Od našich produktov cez naše procesy až po naše zariadenia robíme účelné rozhodnutia v súčasnosti, aby sme všetkým priniesli lepšiu budúcnosť.

Navrhujeme s ohľadom na recyklovateľnosť. Ak je to možné, produkty a obaly vytvárame v spolupráci s komunitnými programami recyklácie. 

Budujeme zariadenia poháňané obnoviteľnou energiou1 a vyvíjame procesy na cielené znižovanie svojej uhlíkovej stopy.‡§1 Navrhujeme – a návrhy neustále meníme – tak, aby sme prinášali menej odpadu.††3 

Spolupracujeme a inovujeme, pričom využívame svoju vynaliezavosť, pokiaľ ide o starostlivosť o našu planétu a seba navzájom.

 

Spoločnosť CooperVision úspešne plní svoju úlohu globálneho občana, pričom svojim zamestnancom umožňuje presadzovať udržateľnosť, a to aj tými najmenšími činmi. Spolu s odborníkmi na starostlivosť o zrak a používateľmi kontaktných šošoviek môžeme všetci podniknúť kroky a konať udržateľne dnes, aby sme pomohli chrániť svoju budúcnosť.

Prinášame však oveľa viac než len kontaktné šošovky. Preto spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami a komunitami s cieľom znižovať našu environmentálnu stopu1 a dosiahnuť pozitívnu zmenu. To všetko je možné vďaka ľuďom, ktorým nechýba nadšenie, inovatívne zmýšľanie a snaha konať. Prostredníctvom našej kolektívnej vynaliezavosti môžeme postupne spoločne zlepšovať zdravie našej planéty.1 Pozývame vás, aby ste sa pridali k našej ceste k jasnejšiemu zajtrajšku. 

 

Podnikáme kroky na ochranu obmedzených prírodných zdrojov‡‡1 a skúmame možnosti začlenenia obnoviteľných zdrojov§§ do svojich výrobných prevádzok.||1

 

V spolupráci s partnermi zhromažďujeme náš výrobný odpad, ktorý využívajú ako zdroj a ak je to možné, dávajú mu nový život.|1

 

Tým, že sme začali kompenzovať odpad z našich výrobkov a obalov, ktorý sa ešte nedá zhodnotiť, robíme kroky na zlepšenie zdravia našej planéty.¶1

 

V spoločnosti CooperVision s hrdosťou podnikáme kroky, aby bola naša prevádzka udržateľnejšia a snažíme sa o to, aby náš možný vplyv na životné prostredie bol čo najmenší. 

Prostredníctvom seriálu „Sustainability Innovators“ sa podelíme o príbehy ľudí na rôznych pozíciách z celej našej organizácie, ktorí veľkým či malým dielom prispievajú k nášmu úsiliu o udržateľnosť.<br>

 

LEPŠIE PLASTY¶¶4,5,6

Prijali sme iniciatívu Lepšie plasty tým, že sme začali nakupovať plasty s certifikátom ISCC PLUS.¶¶***2,4,5

Spoločnosť CooperVision sa pritom zaviazala dosiahnuť vyšší štandard výroby plastov.

 

Sustainability News

O jasnejší zajtrajšok sa musíme postarať my všetci už dnes.
 

* Kombinácia prieskumu trhu z roku 2022 na základe údajov o globálnom objeme a interných odhadov.
† Platí to pre procesy neustáleho zlepšovania výroby, ktoré uplatňuje spoločnosť CooperVision s cieľom zvyšovať efektívnosť.
‡ Uhlíková stopa je obmedzená na emisie rozsahu 1 a 2, ktoré sú definované takto: Emisie rozsahu 1 predstavujú priame emisie z vlastných alebo kontrolovaných zdrojov. Emisie rozsahu 2 predstavujú nepriame emisie vzniknuté pri výrobe zakúpenej energie.
§ Správa spoločnosti CooperVision o environmentálnych, sociálnych a správnych záležitostiach za rok 2022.
| Správa spoločnosti CooperVision o environmentálnych, sociálnych a správnych záležitostiach za rok 2020.
¶ Platí pre iniciatívu spoločnosti CooperVision v oblasti plastovej neutrality s organizáciou Plastic Bank.
** Platí pre procesy neustáleho zlepšovania výroby, ktoré spoločnosť CooperVision uplatňuje s cieľom znižovať svoje emisie uhlíka rozsahu 1 a 2.
†† Odpad spojený s výrobou kontaktných šošoviek. 
‡‡ Prírodné zdroje zahŕňajú okrem iného vodu, dusík, zemný plyn a iné organické zlúčeniny.
§§ Obnoviteľné zdroje sú definované ako materiály alebo energie, ktoré možno využívať na neurčitý čas z dôvodu nevyčerpateľných zásob alebo nového rastu.
|| Spoločnosť CooperVision používa vo svojich výrobných prevádzkach obnoviteľné materiály a energie.
¶¶ Podľa partnersky hodnotených dokumentov polypropylén (PP) vyrobený pomocou vstupov z obnoviteľných zdrojov spôsobuje menšiu uhlíkovú stopu. Spoločnosť, ktorá dodáva plasty spoločnosti CooperVision, zistila, že pri výrobe PP pomocou vstupov z fosílnych zdrojov vznikne 1,63 kg CO2 e/kg PP, zatiaľ čo pri výrobe PP pomocou vstupov na rastlinnej báze vznikne –0,82 kg CO2e/kg PP.
*** ISCC PLUS: Medzinárodná certifikácia udržateľnosti a uhlíka PLUS.
††† Od januára 2024 spoločnosť CooperVision v rámci spolupráce s Plastic Bank vyzbierala a premenila približne 5,3 milióna kilogramov plastov smerujúcich do vodných tokov. Ak použijeme metriku organizácie Plastic Bank, podľa ktorej sa 1 kg plastu rovná 50 štandardným 202 mm fľašiam, znamená to, že sa do našich oceánov nedostane približne 263,7 milióna plastových fliaš.
 

Referencie::
1. Údaje CVI v záznamoch, 2023.
2. Údaje CVI v záznamoch, 2023.  
3. Údaje CVI v záznamoch, 2023. Kódex správania dodávateľov spoločnosti CooperVision.
4. Údaje CVI v záznamoch, 2023. Výrobné pracoviská: Kostarika, Maďarsko, štát New York, Portoriko a Southampton, Spojené kráľovstvo.
5. Údaje CVI v záznamoch, 2023. Hodnotenie bioobnoviteľných vstupov nášho dodávateľa od kolísky po bránu.
6. Narayan, R. (2011). Uhlíková stopa bioplastov na základe analýzy obsahu biouhlíka a hodnotenia životného cyklu. MRS Bulletin, 36(09), 716 – 721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210
7. Údaje CVI v záznamoch, 2023. Hodnotenie obnoviteľných biologických vstupov v celom výrobnom procese, ktoré vykonal náš dodávateľ plastového polyméru pre spoločnosť CooperVision.
8. Údaje CVI v záznamoch k 1/2024.