jún 30, 2014

TLAČOVÁ SPRÁVA

KONTAKTNÁ OSOBA:

Kim Duncan, Odborný riaditeľ pre vzťahy s investormi, 
ir@cooperco.com

6140 Stoneridge Mall, Road, Suite 590, Pleasanton, CA 94588
925-460-3663, www.coopercos.com


SPOLOČNOSŤ THE COOPER COMPANIES OZNAMUJE UZAVRETIE KONEČNEJ VERZIE ZMLÚV O NADOBUDNUTÍ SPOLOČNOSTI SAUFLON PHARMACEUTICALS LTD    

PLEASANTON, Kalifornia, 30. júna 2014 – Spoločnosť The Cooper Companies, Inc. (NYSE: COO) dnes oznámila, že v rámci transakcie v hodnote približne 1,2 miliardy USD uzavrela konečné verzie zmlúv o nadobudnutí spoločnosti Sauflon Pharmaceuticals Ltd, európskeho výrobcu a distributéra mäkkých kontaktných šošoviek a roztokovriešení. Spoločnosť Sauflon odhaduje, že tržby za jej hospodársky rok končiaci 31. októbra 2014 dosiahnu výšku 210 miliónov USD, čo predstavuje medziročný nárast o približne 22%.

Transakciu ešte musí schváliť regulačný orgán, pričom jej uzatvorenie sa očakáva pre skončením hospodárskeho roka, t.j. pred 31. októbrom 2014. S výnimkou jednorazových poplatkov a odpisov súvisiacich s transakciou sa očakáva, že transakcia zvýši zisk na akciu v hospodárskom roku 2015. Akvizícia bude financovaná hotovosťou z off-shore zdrojov a úvermi.

Robert S. Weiss, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti The Cooper Companies, sa k transakcii vyjadril nasledovne: „Sme veľmi radi, že môžeme oznámiť toto nadobudnutie, vďaka ktorému CooperVision získava najkomplexnejšie portfólio jednorazových jednodenných šošoviek na svete. CooperVision bude teraz schopná ponúkať stratégiu jednodenných šošoviek zloženú z viacerých úrovní, súčasťou ktorej bude úplná paleta silikónovo-hydrogélových a hydrogélových šošoviek, vrátane alternatív v každej jednej kategórii - okrúhle šošovky, torické šošovky a multifokálne šošovky. Segment jednodenných šošoviek je najrýchlejšie rastúcim segmentom na trhu s mäkkými kontaktnými šošovkami, a vďaka tejto transakcii sa CooperVision stáva poprednou spoločnosťou na tomto trhu.“

Ďalšie údaje ohľadom tohto nadobudnutia budú poskytnuté počas konferenčného hovoru (bližšie údaje o ktorom sú uvedené nižšie); v časti Investor Relations (Vzťahy s investormi) web sídla spoločnosti The Cooper Companies na adrese http://investor.coopercos.com je tiež k dispozícii prezentácia s názvom „Acquisition of Sauflon Pharmaceuticals Ltd.“ (Nadobudnutie spoločnosti Sauflon Pharmaceuticals Ltd.).

Konferenčný hovor
Na prediskutovanie tejto transakcie usporiada Spoločnosť dnes 30. júna 2014 o 20:00 východného času konferenčný hovor a živý web prenos. Na vstup do tohto konferenčného hovoru v Spojených štátoch amerických použite číslo 1-866-700-5192, mimo Spojených štátov amerických číslo +1-617-213-8833. Heslo je: 11489755. Konferenčný hovor bude k dispozícii zo záznamu po približne dvoch hodinách po skončení hovoru, až do 7. júla 2014. Na prehratie tohto konferenčného hovoru zo záznamu v Spojených štátoch amerických použite číslo 1-888-286-8010 , mimo Spojených štátov amerických číslo +1-617-801-6888. Heslo pre prehratie zo záznamu je: 31559969. Hovor bude tiež prenášaný naživo na adrese http://investor.coopercos.com a jeho prepis bude sprístupnený po ukončení konferenčného hovoru.

O spoločnosti The Cooper Companies
The Cooper Companies, Inc. (ďalej len „Cooper“) je globálnou spoločnosťou vyrábajúcou zdravotnícke pomôcky, s ktorej akciami sa obchoduje na burze NYSE Euronext (NYSE: COO). Heslom spoločnosti Cooper je „A Quality of Life Company™“ (spoločnosť zabezpečujúca kvalitu života), pričom sa sústreďuje na dosahovanie vysokej návratnosti investície svojich akcionárov. Spoločnosť Cooper vykonáva činnosť prostredníctvom dvoch svojich organizačných zložiek, CooperVision a CooperSurgical. CooperVision prináša nový pohľad na starostlivosť o zrak. Jej poslaním je vyrábať široký rozsah vysokokvalitných produktov pre užívateľov kontaktných šošoviek a lekárom poskytovať kvalitnú podporu. CooperSurgical sa zameriava na poskytovanie najlepších produktov a liečebných alternatív pre ženských lekárov s cieľom zlepšiť úroveň zdravotnej starostlivosti o ženy. Spoločnosť má sídlo v meste Pleasanton v Kalifornii, má približne 8.000 zamestnancov a svoje produkty predáva vo viac ako 100 krajinách. Bližšie informácie sú zverejnené na adrese www.coopercos.com.

O spoločnosti Sauflon Pharmaceuticals Ltd
Súkromná britská spoločnosť Sauflon, globálny výrobca kontaktných šošoviek a riešení pohospitalizačnej starostlivosti, bola založená v roku 1985. Sauflon disponuje troma modernými výrobnými závodmi, má odbytové kancelárie vo viac ako 10 krajinách a svoje produkty predáva vo viac ako 50 krajinách. Sauflon je známa ako globálny výrobca vysokokvalitných kontaktných šošoviek a produktov pohospitalizačnej starostlivosti. Bližšie informácie sú zverejnené na adrese sauflon.co.uk.

Výhľadové oznámenia
Táto tlačová správa obsahuje „výhľadové oznámenia“ tak, ako je tento pojem vymedzený v Zákone o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa súkromných cenných papierov z roku 1995. Oznámenia týkajúce sa usmernenia, plánov, vyhliadok, cieľov, stratégií, konania, udalostí alebo plnenia v budúcnosti a iné oznámenia, ktoré nie sú oznámeniami historických skutočností, vrátane všetkých oznámení týkajúcich sa navrhovaného nadobudnutia spoločnosti Sauflon, vrátane jej finančného postavenia, postavenia na trhu, vývoja produktov a obchodnej stratégie, očakávaných nákladových synergií, očakávaného načasovania a prospechu z transakcie, ako aj odhady budúcich výdavkov, tržieb a zisku na akciu našej spoločnosti a spoločnosti Sauflon, sú výhľadovej povahy. Pre tieto oznámenia sú typické slová a slovné spojenia ako napr. „je presvedčený“, „očakáva“, „môže“, „bude“, „mal by“, „mohol by“, „snaží sa“, „zamýšľa“, „plánuje“, „odhaduje“ alebo „predpokladá“ a podobné slová a slovné spojenia. Výhľadové oznámenia sú nutne závislé od predpokladov, údajov a metód, ktoré môžu byť nesprávne alebo nepresné a s ktorými sú spojené riziká a neistoty.

Medzi faktory, kvôli ktorým sa môžu naše skutočné výsledky a konanie v budúcnosti podstatne líšiť od výsledkov a konaní opísaných vo výhľadových oznámeniach, patria: nepriaznivé dopady súvisiace s nadobudnutím, vrátane neuzatvorenia nadobudnutia spoločnosti Sauflon, nedosiahnutie prospechu nadobudnutia spoločnosti Sauflon z očakávaných tržieb, marží a zisku, prieťahy a náklady spojené s nadobudnutím a požiadavka na zaznamenanie podstatných zmien predbežnej reálnej hodnoty nadobudnutého majetku a prevzatých záväzkov v sledovanom období, nezískanie alebo omeškanie so získaním alebo podmienenie získania regulačných súhlasov podmienkami, ktoré sa neočakávali, nepriaznivý dopad potenciálnych záväzkov alebo záväzkov poskytnúť odškodnenie, zvýšenie pákového efektu alebo nedostatočný prístup k dostupnému financovaniu (vrátane financovania nadobudnutia alebo refinancovania dlhu našej spoločnosti alebo spoločnosti Sauflon včas a za primeraných podmienok); nepriaznivé zmeny globálneho alebo regionálneho miestneho podnikania, politických alebo hospodárskych podmienok kvôli globálnemu hospodárskemu poklesu, vrátane dopadu pokračujúcej neistoty a nestability určitých krajín Európskej únie, ktorý by mohol mať nepriaznivý vplyv na globálne trhy našej spoločnosti alebo spoločnosti Sauflon; kolísanie devízového kurzu a úrokovej miery, vrátane rizika ďalších poklesov hodnoty jenu a eura, ktoré by znížili tržby a zisk našej spoločnosti alebo spoločnosti Sauflon; významné narušenie činnosti výrobných, výskumných a vývojových alebo distribučných zariadení našej spoločnosti alebo spoločnosti Sauflon kvôli technologickým problémom, prírodným katastrofám alebo z iných dôvodov; narušenia dodávok surovín, najmä zložiek používaných na výrobu silikónovo-hydrogélových šošoviek našej spoločnosti alebo spoločnosti Sauflon; obmedzený odbyt po uvedení výrobkov na trh kvôli ich nedostatočnému prijatiu trhom; noví konkurenti, inovácie produktov alebo technológie; znížený odbyt, strata zákazníkov a náklady a výdavky súvisiace so zvolaniami výrobkov; nové právne predpisy vlády Spojených štátov amerických a cudzích vlád a zmeny existujúcich právnych predpisov, nariadení a usmernenia ohľadom vykonávania predpisov s dopadom na priemysel zdravotníckych pomôcok a zdravotnícky priemysel vo všeobecnosti; nezískanie alebo omeškania so získaním súhlasov amerických alebo zahraničných regulačných orgánov pre produkty; nezískanie dostatočného krytia a náhrady od platcov - tretích osôb za naše produkty; náklady na dosiahnutie súladu a potenciálna zodpovednosť v súvislosti s americkými a zahraničnými predpismi týkajúcimi sa zdravotníctva, vrátane zvolaní výrobkov, a potenciálne straty z predaja sfalšovaných alebo iných produktov porušujúcich práva spoločnosti; náklady právneho zastúpenia, náklady na poistenie, náklady na urovnanie a riziko nepriaznivého rozhodnutia alebo urovnania súvisiaceho so zodpovednosťou za výrobok, ochranou patentu alebo iným súdnym sporom; zmeny daňových právnych predpisov alebo ich výkladu a zmeny zákonných daňových sadzieb; požiadavka vytvoriť rezervu na podstatnú zodpovednosť alebo odpísať alebo urýchliť odpisovanie významného aktíva, vrátane goodwillu; úspech výskumných a vývojových aktivít našej spoločnosti alebo spoločnosti Sauflon a iných start-upových projektov; zníženie zisku na akciu z titulu nadobudnutia spoločnosti Sauflon alebo iných akvizícií alebo vydania akcií; zmeny účtovných zásad alebo odhadov; environmentálne riziká a iné udalosti opísané v našich podaniach Komisii pre cenné papiere a burzy Spojených štátov amerických, vrátane častí „Podnikanie“ a „Rizikové faktory“ vo výročnej správe Spoločnosti na formulári K-10 za hospodársky rok končiaci 31. októbra 2013, keďže tieto Rizikové faktory môžu byť aktualizované v štvrťročných podaniach.

Upozorňujeme investorov, že výhľadové oznámenia odzrkadľujú našu analýzu iba v deň ich vydania. Vyhlasujeme, že nemáme v úmysle ich aktualizovať, pokiaľ nám táto povinnosť nebude zákonne stanovená.

COO-G