Meranie úspechu: dôležitosť kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI)

top-key-performance-indicators

Kľúčové ukazovatele výkonnosti sú špecifické a merateľné indikátory výkonnosti spoločnosti. Môžu poskytnúť dôležité obchodné štatistiky a odhaliť príležitosti na väčší úspech.

Bez ukazovateľov KPI veľa spoločností uviazne v pasci posudzovania príznakov problémov namiesto toho, aby sa snažili pochopiť príčinu problémov. To isté platí aj v prípade vyhodnocovania úspechov: reagujú ad-hoc, skúšajú zopakovať pozitívne výsledky a vyhýbajú sa negatívnym výsledkom bez jasnej predstavy o kľúčových faktoroch, ktoré tieto výsledky vyprodukovali.

Ukazovatele KPI

Definovaním a monitorovaním ukazovateľov KPI môžete pochopiť prekážky v dosahovaní svojich obchodných cieľov a získať prehľad o potenciálnych zlepšeniach vo svojej praxi. Pomocou ukazovateľov KPI získate jasnú predstavu o premenných, ktoré ovplyvňujú váš úspech v podnikaní. Špecifické ukazovatele KPI štandardne určujú hlavné zainteresované strany v organizácii. V prípade efektívnej aplikácie slúžia ako kompas na ceste dosahovania stanovených cieľov. Jednou z najužitočnejších metrík pre očných špecialistov je výnos na skúšku.

Výnos na skúšku

Keď porovnáte výnos na skúšku s celonárodne platnou porovnávacou hodnotou, ako je súčasný priemer 306 USD na dokončenú skúšku1, budete môcť určiť, či je potrebné ešte podrobnejšie analyzovať súvisiace premenné a procesy vrátane typu okuliarových skiel, rámov, použitých kontaktných šošoviek, poplatkov za skúšku a výkonnosti personálu oddelenia predaja.

Výnos na osobohodinu

Ďalším cenným ukazovateľom KPI je hrubý príjem na osobohodinu. Vypočítate ho tak, že hrubý príjem za špecifické časové obdobie vydelíte celkovým počtom osobohodín odpracovaných mimo laboratória za rovnaké obdobie. Získate tak predstavu o najvýkonnejších pracovníkoch a výkonnosti personálu venujúceho sa pacientom a identifikujete tiež optimálny počet zamestnancov.

Konzistencia a aplikácia

Ak chcete z ukazovateľov KPI profitovať, musíte ich používať konzistentne a dôsledne informovať zamestnancov o príslušných zisteniach. Takisto musíte formulovať, ako tieto zistenia súvisia s vašimi cieľmi a stratégiami. Občasné meranie teploty vám (ani vášmu personálu) veľmi neobjasní stav vášho podnikania. A podobne, ak ukazovatele KPI nezahrniete do akčných plánov, budú príslušné akcie neúčinné. Ak však ukazovatele KPI aplikujete konzistentne a integrujete ich do stratégie, stanú sa užitočnými nástrojmi na stanovenie očakávanej výkonnosti, podporu transparentnosti a dosiahnutie spoločných cieľov na základe tímovej spolupráce.

 

1 Akadémia manažmentu a obchodu (Management & Business Academy) pre očných špecialistov. Kľúčové metriky: posúdenie výkonnosti optometrickej praxe. Practice Advancement Associates, financované spoločnosťou Essilor. 2015. K dispozícii na adrese http://ecpu.com/media/wysiwyg/docs/paa_keymetrics_0415.pdf. Prístup: 5. júla 2016.