STAROSTLIVO SI PREŠTUDUJTE TIETO PODMIENKY PRED PRÍSTUPOM ALEBO AKÝMKOĽVEK POUŽÍVANÍM TOHTO SÍDLA. TIETO PODMIENKY PLATIA PRE VŠETKÝCH POUŽÍVATEĽOV TOHTO SÍDLA BEZ OHĽADU NA TO, ČI SÚ ALEBO NIE SÚ ZAREGISTROVANÍ.

Ak nemienite dať súhlas s tým, že budete právne viazaný týmito podmienkami, NEVSTUPUJTE na toto sídlo ani ho nepoužívajte.

Pred registráciou potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov.

Pripomíname, že všetky príspevky sú verejné, preto zverejňujte iba také informácie, ktoré sú určené na čítanie pre verejnosť.

Registráciou potvrdzujete, že sa zriekate všetkých nárokov voči spoločnosti CooperVision vyplývajúcich z používania nášho sídla.

Po vašej registrácii si môžeme ponechať v evidencii nasledujúce informácie, ktoré nám poskytujete:

  • E-mailová adresa
  • Heslo
  • Meno, priezvisko, zobrazované meno (zobrazované s komentármi)
  • Spoločnosť
  • Mesto, štát, krajina
  • Telefónne číslo (nie je povinné)
  • Výber jednej z nasledujúcich kategórií:

lekár, očný lekár, špecialista, optik, alebo očný/optometrický technik

Pacient/spotrebiteľ

Pracovník odborných médií

Vedúci výkonný pracovník v odbore

Autor/konzultant

Iné (uveďte)

Potvrdzujete, že vami poskytované informácie (meno, e-mailová adresa a pod.) sú pravdivé a správne, že sa nevydávate za inú osobu a že ste neprezentovali nepravdivo svoje postavenie, že ste zamestnancom spoločnosti CooperVision ani že ste akýmkoľvek iným spôsobom neprezentovali zavádzajúco váš zamestnanecký stav.

 

Určité informácie a pripomienky alebo príspevky si môžeme ponechať určitý čas.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť prístup na naše sídlo. Ak by akýkoľvek váš príspevok prekračoval rámec tematiky tohto sídla, alebo ak by bol inak nevhodný podľa nášho zodpovedného posúdenia, vyhradzujeme si právo zamietnuť váš príspevok alebo komentár. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek stiahnuť ktorýkoľvek príspevok alebo komentár. Ak tak urobíme, pravdepodobne od nás dostanete oznámenie, v ktorom sa hovorí „ďakujeme vám za príspevok alebo komentár, jeho obsah však nateraz nepovažujeme za vhodný alebo sa inak nezhoduje s našimi pravidlami“.

Súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov

Spoločnosť CooperVision rešpektuje súkromie používateľov svojho sídla. Pozri Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti CooperVision, kde sú vysvetlené práva našich používateľov ohľadom informácií, ktoré zhromažďujeme na tejto stránke. Prístupom alebo používaním sídla prejavujete svoj súhlas s týmito zásadami ochrany súkromia.

Informácie o autorských právach

Všetky materiály a informácie, dostupné na tomto sídle, sú chránené autorským právom. Tieto materiály sú vlastníctvom alebo sú pod kontrolou spoločnosti CooperVision alebo sú poskytnuté spoločnosti CooperVision treťou osobou na základe licencie. Z tohto sídla môžete preberať materiály, ale iba na osobné nekomerčné použitie.

Prevzaté materiály nesmiete akokoľvek upravovať a musíte dodržiavať všetky oznámenia o autorských právach, ochranných známkach a ďalšie upozornenia v týchto materiáloch. Nesmiete inak kopírovať, zobrazovať, preberať, distribuovať, meniť, reprodukovať, ďalej publikovať ani prenášať akékoľvek informácie, texty ani dokumenty z tohto sídla. Rozhodne vám odporúčame, aby ste na naše sídlo neodovzdávali žiadne materiály tretích osôb bez povolenia tejto tretej osoby (obsah iného sídla alebo internetového sídla, články, prepojenia text, obrázky, videá a pod.) keďže väčšina zverejnených materiálov tretích osôb sú podobne predmetom ochrany autorskými a inými právami.

Oznámenie o ochranných známkach

Ochranné známky, servisné známky, obchodné názvy, obchodné odevy a názvy výrobkov uvedené na týchto stránkach sú ochranné známky spoločnosti CooperVision, jej pobočiek, spriaznených spoločností alebo jej poskytovateľov licencií, pokiaľ nie je uvedené inak. Ochranné známky spoločnosti CooperVision sa môžu verejne používať len na základe súhlasu.

Iné sídla alebo materiály

Na našom sídle môžeme zverejniť prepojenia na iné internetové sídla. Tieto prepojenia poskytujeme návštevníkom nášho sídla ako pozornosť. Spoločnosť CooperVision nemá pod kontrolou internetové sídla, na ktoré odkazuje, ani na materiály, informácie, tovary alebo služby ponúkané na týchto internetových sídlach. Spoločnosť CooperVision nezodpovedá za akékoľvek materiály, informácie, tovary alebo služby ponúkané na internetových sídlach, na ktoré sú uvedené prepojenia, nepotvrdzuje ich ani neručí za ne. U týchto internetových sídiel nezaručujeme zásady ochrany osobných údajov (ani iných zásad). Nezaručujeme presnosť obsahu akýchkoľvek takýchto internetových stránok. Spoločnosť CooperVision si vyhradzuje právo na kedykoľvek ukončiť ktorékoľvek prepojenie.

Presnosť informácií

Spoločnosť CooperVision sa na svojom sídle snaží presne opísať svoje výrobky a poskytnúť aktuálne informácie. Spoločnosť CooperVision však neručí za to, že opisy výrobkov a informácie na tomto sídle sú úplné a bez chýb.

Žiadne lekárske odporúčanie

Toto sídlo je poskytuje základné informácie o starostlivosti o zrak a o výrobkoch a službách spoločnosti CooperVision. Nie je určené na poskytovanie lekárskych odporúčaní. Spotrebitelia a pacienti by sa vždy mali vyžiadať od špecialistu na starostlivosť o oči informácie a rady na liečbu konkrétnej poruchy alebo akejkoľvek inej medicínskej potreby.

Podmienky a dojednania vyhľadávača špecialistov

Prepojenie „Hľadanie špecialistu“ je určené na pomoc pacientom pri hľadaní špecialistov na starostlivosť o oči, ktorí predpisujú výrobky CooperVision. Hoci sa snažíme zabezpečiť, aby boli informácie v tomto lokátore presné, všetky informácie poskytujeme „V TU UVEDENOM STAVE“ a bez záruky akéhokoľvek druhu.

Spoločnosť CooperVision nedáva žiadne záruky ani vyhlásenia ohľadom kvality služieb poskytovaných týmito špecialistami a výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za konanie špecialistov uvedených na tomto sídle.

Obsah, ktorý zverejňujete na sídlach

Spoločnosti CooperVision udeľujete právo používať všetok obsah, ktorý odovzdáte alebo inak prenesiete na toto sídlo (pri dodržaní týchto Podmienok používania a Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti CooperVision) akýmkoľvek vhodným spôsobom, ktorý si spoločnosť CooperVision vyberie, najmä na jeho kopírovanie, zobrazovanie alebo zverejnenie po úprave alebo začlenení do iného materiálu. Pokiaľ nebude výslovne uvedené a vopred dohodnuté so spoločnosťou CooperVision inak, nebude uzavretý žiadny dôverný vzťah v prípade, ak by niektorý používateľ sídla mal poskytovať akúkoľvek ústnu, písomnú alebo elektronickú komunikáciu spoločnosti CooperVision (napr. spätnú väzbu, otázky, pripomienky, návrhy, nápady a pod.). Ak internetové sídlo spoločnosti CooperVision požaduje alebo žiada o poskytnutie takýchto informácií a ak tieto informácie obsahujú osobné identifikovateľné informácie (napr. meno, adresa, telefónne číslo), spoločnosť CooperVision súhlasí, že ich získa, použije a bude udržiavať v súlade s našimi Zásadami ochrany súkromia.

V opačnom prípade sa takáto komunikácia, a všetky informácie odovzdané v nej, bude považovať za nie dôverné a spoločnosť CooperVision môže voľne reprodukovať, publikovať alebo inak používať takéto informácie na akékoľvek účely, najmä na výskum, vývoj, výrobu, použitie alebo predaj výrobkov obsahujúcich takéto informácie. Odosielateľ akýchkoľvek informácií spoločnosti CooperVision je plne zodpovedný za ich obsah, vrátane ich pravdivosti a správnosti a za to, že neporušujú žiadne práva žiadnej inej osoby na duševné vlastníctvo alebo ochranu osobných údajov.

Na našom sídle sme uverejnili Zásady pripomienkovania, ktoré si musíte preštudovať a súhlasiť, aby ste mohli prispievať na naše sídlo. K dispozícii je tu.

Zakázané úkony

Súhlasíte, že nebudete prerušovať ani sa nebudete pokúšať prerušiť prevádzku sídla. Nesmiete použiť žiadny automatizovaný nástroj na dolovanie informácií z tohto sídla ani na vypĺňanie tlačív na sídle. Internetové a e-mailové servery spoločnosti CooperVision a e-maily súvisiace s touto doménou sa nesmú použiť na rozosielanie nevyžiadaných hromadných e-mailov ani na akýkoľvek škodlivý, neetický, urážlivý, ohováračský alebo nezákonný účel. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať prístup užívateľa na stránky alebo urobiť iné vhodné opatrenia, ak používateľ porušuje tieto Podmienky používania alebo sa zapojí do činnosti, ktorá porušuje práva akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, alebo ktoré považujeme za nezákonné, urážlivé, vulgárne, škodlivé alebo zákerné. Sídlo môžete používať iba na zákonné účely. Neoprávnené použitie môže mať za následok trestné alebo občianskoprávne stíhanie podľa federálnych, štátnych a miestnych zákonov.

Nepoužívajte toto sídlo na komunikáciu právnych oznámení spoločnosti CooperVision

Komunikácia prostredníctvom systému e-mailu a správ tohto sídla sa nepovažuje za právne oznámenie spoločnosti CooperVision ani žiadnemu z jej funkcionárov, predstaviteľov, zamestnancov alebo zástupcov. Právne oznámenia posielajte na adresu:

Kancelária generálneho právneho poradcu

CooperCompanies

6101 Bollinger Canyon Road, Suite 500

San Ramon, CA 94583

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti; obmedzenie výšky náhrady škody

PRÍSTUP NA NAŠE SÍDLO VÁM POSKYTUJEME AKO POZORNOSŤ NAŠEJ SPOLOČNOSTI, „TAK AKO JE“ A NEVZŤAHUJÚ SA NAŇ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, MAJETKOVÝCH PRÁV, BEZPEČNOSTI, PRESNOSTI A OCHRANY PRED PORUŠENÍM PRÁV. BEZ OBMEDZENIA ÚČINNOSTI VYŠŠIE UVEDENÉHO SPOLOČNOSŤ COOPERVISION NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIE, ŽE PRÍSTUP K TOMUTO SÍDLU, JEHO OBSAH ANI PREVÁDZKA SÍDLA BUDE NEPRERUŠOVANÝ ANI BEZ CHÝB A NEDOSTATKOV. PREBERÁTE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO STRATY VYPLÝVAJÚCE Z PREBERANIA ALEBO POUŽITIA SÚBOROV, INFORMÁCIÍ, OBSAHU ALEBO INÉHO MATERIÁLU Z NÁŠHO SÍDLA.

V rozsahu, v akom to zákonom povoľuje, spoločnosť CooperVision nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepriame, osobitné, náhodné, následné alebo sankčné škody akéhokoľvek druhu v súvislosti so sídlom, či už porušením zmluvy, protiprávnym konaním, nedbanlivosťou alebo z akéhokoľvek iného dôvodu podanej žaloby, a to aj keď bola spoločnosť CooperVision upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

Zmeny podmienok použitia

Tieto podmienky použitia môžeme kedykoľvek zmeniť a v prípade takejto zmeny budeme tieto podmienky použitia aktualizovať. Ak budete pokračovať v používaní tohto sídla, vyjadrujete svoj súhlas s našimi revidovanými podmienkami použitia, preto dbajte na častú kontrolu aktuálnych podmienok.

Zahraniční návštevníci

Spoločnosť CooperVision nevyhlasuje, že materiály alebo iný obsah na našom sídle sú vhodné alebo dostupné na použitie mimo Spojených štátov amerických, ich území, ovládaných území a protektorátov. Ak sa rozhodnete navštíviť naše sídlo z iných miest, robíte tak z vlastnej iniciatívy a na vlastné riziko. Ak platia a v tom rozsahu, v akom platia miestne zákony, zodpovedáte za dodržiavanie miestnych zákonov. Výslovne súhlasíte, že budete dodržiavať všetky platné zákony o prenose technických údajov exportovaných zo Spojených štátov amerických alebo z krajiny, kde bývate.

Platné zákony, súdna príslušnosť

Tieto podmienky používania a vaše používanie tohto sídla sa riadia federálnymi zákonmi Spojených štátov amerických a zákonmi štátu Kalifornia. Akákoľvek žaloba súvisiaca s týmto sídlom bude podaná iba v príslušnom štátnom alebo federálnom súde nachádzajúcom sa v štáte Kalifornia. Používaním tohto sídla súhlasíte so súdnou príslušnosťou štátnych alebo federálnych súdov štátu Kalifornia.

Podnety a spätná väzba

  • Spoločnosť CooperVision uvíta vaše pripomienky a otázky. Ak máte podnety alebo otázky, kontaktujte nás e-mailom na blogadmin@coopervision.com. So všeobecnými otázkami o tomto sídle nás kontaktujte e-mailom na info@coopervision.com.
  • VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI ZA KOMENTÁRE\PRÍSPEVKY – Upozorňujeme, že príspevky a komentáre, ktoré si môžete prečítať na našom sídle, vyjadrujú názory a pohľad autorov a nemusia nevyhnutne zodpovedať názorom a pohľadom spoločnosti CooperVision, jej zástupcov úradníkov alebo členov predstavenstva.
  • Máte otázku alebo komentár ohľadom výrobkov spoločnosti CooperVision?

VYHLÁSENIE O ZHODE S KOMPLEXNÝMI ZÁSADAMI DODRŽIAVANIA LEGISLATÍVY

V rámci neustáleho úsilia spoločnosti CooperVision, Inc. v oblasti dodržiavania predpisov sme vypracovali a zaviedli Komplexný program dodržiavania predpisov, určený na zabezpečenie dodržiavania platnej federálnej a štátnej legislatívy i odborových noriem týkajúcich sa marketingu a propagácie našich výrobkov y zdravotníckych pracovníkov. Podľa našich vedomostí ku dňu vydania tohto vyhlásenia spoločnosť CooperVision, Inc. („CooperVision“) dodržiava v závažných otázkach svoje Komplexné zásady dodržiavania legislatívy, ako sú tu popísané, pokiaľ ide o zdravotníckych pracovníkov štátu Kalifornia a v prípade, ak platia, s § 119400 až 119402 Zákonníka zdravia a bezpečnosti štátu Kalifornia.

I. ÚVOD

Spoločnosť CooperVision zriadila program navrhnutý tak, aby pomohol zabezpečiť: (1) etické interakcie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti; a (2) propagačné a marketingové postupy, ktoré vo významných aspektoch zodpovedajú platnej federálnej a štátnej legislatíve a odvetvovým normám, ako je Etický kódex interakcie so zdravotníckymi pracovníkmi, vydaný asociáciou Advanced Medical Technology („AdvaMed“) ,

II. STRETNUTIA, PREDAJNÉ A PROPAGAČNÉ STRETNUTIA

Spoločnosť CooperVision neuhradí, s obmedzenými výnimkami zodpovedajúcimi celoštátnym uznávaným normám, cestovné ani ubytovacie náklady účastníkov na vzdelávacích konferenciách tretích osôb. Spoločnosť CooperVision môže uhradiť návštevníkom ich primerané cestovné a ubytovacie náklady a poskytnúť im skromné pohostenie spojené s účasťou na stretnutiach zameraných na vzdelávanie a školenie o bezpečnom a efektívnom používaní výrobkov CooperVision alebo pri predaji a propagácii výrobkov CooperVision, venovaným otázkam ako sú vlastnosti výrobku a podmienky predaja. Tieto stretnutia sa konajú na miestach, ktoré majú napomáhať výmene informácií, ako sú zariadenia zákazníckych služieb, konferenčné alebo firemné priestory. Spoločnosť CooperVision nezaplatí ubytovacie ani cestovné náklady hostí ani manželiek/manželov účastníkov.

III. POHOSTENIE OBCHODNÝCH PARTNEROV A NÁVŠTEV

Spoločnosť CooperVision môže občas ponúknuť skromné pohostenie alebo recepciu, spravidla v rámci stretnutia venovaného vzdelávaniu alebo školeniu o výrobku. Tieto stretnutia venované vzdelávaniu alebo školeniu o výrobku nezahŕňajú zábavu ani rekreáciu a zástupca spoločnosti CooperVision je prítomný po celý čas stretnutia. Pokiaľ je to možné budú sa tieto stretnutia konať v objektoch zdravotníckeho pracovníka alebo na inom vhodnom mieste napomáhajúcom účelu vzdelávania alebo školenia o výrobku.

IV. POSKYTOVANIE VZDELÁVACÍCH A REKLAMNÝCH PREDMETOV

Pri určitých príležitostiach môžu zástupcovia spoločnosti CooperVision poskytnúť predmety pre pacienta alebo súvisiace s praxou. Tieto predmety budú mať rozumnú hodnotu (v maloobchodnej cene spravidla menej ako 100 USD za kus) a budú nevhodné na iné ako vzdelávacie účely. Podľa zásad spoločnosti CooperVision už nie je dovolené darovať reklamné ani „upomienkové“ predmety malej hodnoty, ako sú perá, hrnčeky na kávu a darčekové karty.

V. VÝKONNÝ GARANT DODRŽIAVANIA LEGISLATÍVY

Viceprezident pre rozvoj trhu spoločnosti CooperVision, pán Steve Reiman, pôsobí ako garant dodržiavania zásad na účely tohto programu. Nášmu garantovi dodržiavania legislatívy boli udelené vhodné kompetencie na nezávislé posúdenie a má zaručený voľný a neobmedzený prístup k vrcholovému vedeniu.

VI. ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV

Dôležitým prvkom Komplexných zásad dodržiavania legislatívy spoločnosti CooperVision je vzdelávanie a odborná príprava našich zamestnancov o ich zákonných a etických povinnostiach vyplývajúcich z platných zdravotníckych programov. Spoločnosť CooperVision je odhodlaná prijať potrebné kroky na efektívnu komunikáciu našich noriem a postupov dotknutým pracovníkom.

VII. KOMUNIKÁCIA

Spoločnosť CooperVision nabáda k dialógu medzi manažmentom a zamestnancami. Naším cieľom je, aby všetci zamestnanci pri hľadaní odpovedí na otázky alebo pri nahlasovaní možných prípadov porušenia práva vedeli, na koho sa obrátiť s prosbou o zmysluplnú odpoveď a aby tak mohli urobiť bez obáv z odvety. Od zamestnancov sa očakáva, že budú nahlasovať podozrenia z porušenia zásad spoločnosti kontaktovaním garanta dodržiavania legislatívy. Zamestnanci môžu nahlásiť potenciálne porušenie svojmu nadriadenému alebo úseku ľudských zdrojov.

VII. AUDITY A MONITOROVANIE

Súčasťou komplexných zásad dodržiavania legislatívy spoločnosti CooperVision je aj nestále úsilie o sledovanie, audit a hodnotenie činnosti zameranej na dodržiavanie legislatívy. Charakter našich kontrol, hodnotenia, rozsah a frekvencia monitorovania dodržiavania legislatívy, auditu a nášho hodnotenia závisí od rôznych faktorov vrátane nových regulačných požiadaviek, zmien obchodných praktík a od iných faktorov.

VIII. PRESADZOVANIE A VYŠETROVANIE

Komplexné zásady dodržiavania legislatívy spoločnosti CooperVision sa snažia zabezpečiť, aby jej zamestnanci jasne chápali dôsledky porušenia zákona alebo zásad spoločnosti a aby bolo uplatnené vhodné a dôsledné disciplinárne opatrenie. Naše Komplexné zásady dodržiavania legislatívy požadujú, aby spoločnosť vyhodnotila každý prípad a aby bezodkladne zareagovala na prípadné porušenia zákona alebo zásad spoločnosti, prijala vhodné disciplinárne opatrenie, posúdila, či porušenie čiastočne vyplýva z medzier v našich zásadách, postupoch alebo interných kontrolných mechanizmoch, a prijala opatrenia na predchádzanie budúcemu porušovaniu.

 

[1. júl, 2013]