Potvrdzujete, že vami poskytované informácie (meno, e-mailová adresa a pod.) sú pravdivé a správne, že sa nevydávate za inú osobu a že ste neprezentovali nepravdivo svoje postavenie, že ste zamestnancom spoločnosti CooperVision ani že ste akýmkoľvek iným spôsobom neprezentovali zavádzajúco váš zamestnanecký stav.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť prístup k nášmu blogu. Ak by akýkoľvek váš príspevok prekračoval rámec tematiky tohto blogu, alebo ak by bol inak nevhodný podľa nášho zodpovedného posúdenia, vyhradzujeme si právo zamietnuť váš príspevok alebo komentár. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek stiahnuť ktorýkoľvek príspevok alebo komentár. Ak tak urobíme, budeme sa snažiť poslať vám oznámenie, v ktorom sa hovorí „ďakujeme vám za príspevok alebo komentár, jeho obsah však nateraz nepovažujeme za vhodný alebo sa inak nezhoduje s našimi pravidlami“.

Ak uverejníte komentár na našom blogu, dávate nám právo primerane použiť to, čo ste uverejnili (v súlade s týmito Podmienkami používania a Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti CooperVision) akýmkoľvek spôsobom, ktorý si spoločnosť CooperVision primerane zvolí. Okrem iného ho môžeme kopírovať, zobraziť, upraviť, začleniť do iných materiálov a pod. V súčasnosti ani v budúcnosti nemáte žiadny nárok na odmenu ani na autorský honorár. Vzdávate sa všetkých nárokov z titulu porušovania ktoréhokoľvek z vašich práv duševného vlastníctva. Vždy, keď zverejníte komentár, súhlasíte, že nebudete prerušovať ani sa nebudete pokúšať prerušiť prevádzku blogu. Nesmiete použiť žiadny automatizovaný nástroj na dolovanie informácií z blogu ani na vypĺňanie tlačív na blogu. Internetové a e-mailové servery spoločnosti CooperVision a e-maily súvisiace s touto doménou sa nesmú použiť na rozosielanie nevyžiadaných hromadných e-mailov ani na akýkoľvek škodlivý, neetický, urážlivý, ohováračský alebo nezákonný účel. Blog môžete používať iba na zákonné účely. Neoprávnené použitie môže mať za následok trestné alebo občianskoprávne stíhanie podľa federálnych, štátnych a miestnych zákonov.

PRÍSTUP NA NÁŠ BLOG VÁM POSKYTUJEME AKO POZORNOSŤ NAŠEJ SPOLOČNOSTI, „TAK AKO JE“ A NEVZŤAHUJÚ SA NAŇ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, MAJETKOVÝCH PRÁV, BEZPEČNOSTI, PRESNOSTI A OCHRANY PRED PORUŠENÍM PRÁV. BEZ OBMEDZENIA ÚČINNOSTI VYŠŠIE UVEDENÉHO SPOLOČNOSŤ COOPERVISION NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIE, ŽE PRÍSTUP K TOMUTO BLOGU, JEHO OBSAH ANI PREVÁDZKA SÍDLA BUDE NEPRERUŠOVANÝ ANI BEZ CHÝB A NEDOSTATKOV. PREBERÁTE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO STRATY VYPLÝVAJÚCE Z PREBERANIA ALEBO POUŽITIA SÚBOROV, INFORMÁCIÍ, OBSAHU ALEBO INÉHO MATERIÁLU Z NÁŠHO BLOGU. V rozsahu, v akom to zákonom povoľuje, spoločnosť CooperVision nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepriame, osobitné, náhodné, následné alebo sankčné škody akéhokoľvek druhu v súvislosti s blogom, či už porušením zmluvy, protiprávnym konaním, nedbanlivosťou alebo z akéhokoľvek iného dôvodu podanej žaloby, a to aj keď bola spoločnosť CooperVision upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.