A.O TÝCHTO PRAVIDLÁCH

Zaväzujeme sa poskytovať vám profesionálne a hodnotné produkty a služby pri zachovaní vášho súkromia.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej tiež len „Pravidlá“) určujú, kedy, prečo a ako získavame, používame a inak nakladáme (spoločne len „spracúvame“) s osobnými údajmi našich zákazníkov (vrátane optikov), potenciálnych zákazníkov, spotrebiteľov a používateľov našich webových stránok (ďalej len „Dotknuté osoby“). „Osobné údaje“ sú akékoľvek vás sa týkajúce informácie, ktoré môžu byť použité na priame alebo nepriame zistenie vašej totožnosti.

Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať, ako je to opísané v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov a ako je to opísané pri získavaní osobných údajov od vás. Naše Pravidlá ochrany osobných údajov sa musia čítať spolu s akýmikoľvek inými právnymi oznámeniami alebo podmienkami, ktoré sú vám poskytnuté pri získavaní osobných údajov od vás (alebo neskôr) alebo ktoré sú k dispozícii na iných stránkach nášho webu.

Keď používate naše webové stránky, budeme spracúvať vaše Osobné údaje získané pomocou súborov cookie v súlade s našou Politikou používania súborov cookie.  Kliknutím sem zobrazíte našu Politiku používania súborov cookie.

 

B.KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

My – spoločnosť CooperVision Czech s.r.o., so sídlom: Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 088 46 022, zapísaná v obchodnom registri Českej republiky vedenom Mestským súdom v Prahe, vložka C 325129 (ďalej len „CooperVision CZ“) – sme prevádzkovateľom vašich Osobných údajov. Môžete nás kontaktovať na tel. čísle: +421 268 622 156; e-mailom na: objednavkysk@coopervision.com alebo poštou na vyššie uvedenej adrese.

V prípadoch, kedy spoločnosť CooperVision CZ zdieľa Osobné údaje so Spriaznenými osobami CooperVision (ďalej len „Spriaznené osoby“, čo znamená naše dcérske spoločnosti, našu konečnú holdingovú spoločnosť a jej dcérske spoločnosti), sú Spriaznené osoby taktiež prevádzkovateľmi, ako je to vysvetlené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Podrobnosti o Spriaznených osobách, vrátane ich lokalít, sú uvedené tu.

V týchto Pravidlách ochrany osobných údajov znamenajú odkazy na „my“ (vo všetkých gramatických tvaroch) spoločnosť CooperVision CZ a/alebo Spriaznené osoby. Odkazy na „vy“ (vo všetkých gramatických tvaroch) sa odkazujú na Dotknuté osoby.

 

C.AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A PREČO?

Typy informácií, ktoré od vás môžeme získavať v závislosti od toho, ako s nami komunikujete (napr. ako používate naše webové stránky), a účely spracúvania, zahŕňajú:

Kategória dotknutých osôb

Druh informácie

Účely spracúvania

Právny základ spracúvania

Zákazníci (vrátane optikov, personálu obchodov)

 • vaše meno
 • vaša adresa (obchodná a osobná)
 • vaša e-mailová adresa
 • vaše telefónne čísla (obchodné a osobné)
 • názov vašej pracovnej pozície, úloha
 • vaša história nákupov

 

 • zasielanie tovaru zakúpeného od nás k vám
 • poskytovanie služieb zakúpených od nás
 • plnenie zmluvy uzavretej s vami, vrátane vymáhania platieb od vás, odosielania faktúr, výpisov a upomienok o platbe
 • zasielanie komerčných oznámení nemarketingovej povahy
 • zasielanie marketingových oznámení (vrátane nášho e-mailového bulletinu), ktoré sa týkajú našich produktov alebo služieb, ak ste o ne požiadali
 • plnenie našich zákonných a regulačných povinností
 • plnenie zmluvy uzavretej s vami
 • váš súhlas (ak je vyžiadaný a poskytnutý)

Potenciálni zákazníci

 • vaše meno
 • vaša adresa (obchodná a osobná)
 • vaša e-mailová adresa
 • vaše telefónne čísla (obchodné a osobné)

 

 • zasielanie marketingových oznámení (vrátane nášho e-mailového bulletinu), ktoré sa týkajú našich produktov alebo služieb, ak ste o ne požiadali
 • váš súhlas (ak je vyžiadaný a poskytnutý)

Spotrebitelia (vrátane účastníkov propagačných akcií)

 • vaše meno
 • vaša adresa (obchodná a osobná)
 • vaša e-mailová adresa
 • vaše telefónne číslo (osobné)
 • bankový účet
 • organizovanie propagačných akcií, vrátane poskytnutia zľavy
 • zasielanie marketingových oznámení (vrátane nášho e-mailového bulletinu), ktoré sa týkajú našich produktov alebo služieb, ak ste o ne požiadali
 • plnenie našich zákonných a regulačných povinností
 • váš súhlas (ak je vyžiadaný a poskytnutý)

Používatelia našich webových stránok

 • súbory cookie
 • IP adresa
 • geografická poloha
 • typ a verzia prehliadača
 • operačný systém
 • informácie o vašich návštevách a používaní našich webových stránok
 • spravovanie našich webových stránok
 • personalizovanie našich webových stránok
 • umožnenie, aby ste mohli využívať služby dostupné na našich webových stránkach
 • plnenie našich zákonných a regulačných povinností
 • plnenie zmluvy uzavretej s vami
 • váš súhlas (ak je vyžiadaný a poskytnutý)

 

Naše obchodné účely – vaše Osobné údaje môžeme tiež používať na naše interné obchodné účely (naše oprávnené záujmy), akými sú napríklad:

 • vedenie záznamov, štatistická analýza, interné reportovanie a výskumné účely;
 • prešetrenie akýkoľvek vami podaných sťažností;
 • poskytnutie dôkazov v prípade akýchkoľvek sporov alebo predpokladaných sporov medzi vami a nami;
 • odhaľovanie a prevencia podvodov, iných trestných činov a na účely riadenia rizík;
 • obnovenie obchodu a obnovenie po haváriách (napr. vytváranie záložných kópií);
 • zabezpečenie bezpečnosti sietí a informácií;
 • hostovanie, udržiavanie a iná podpora prevádzky našich webových stránok, vrátane prispôsobenia rôznych aspektov našich webových stránok s cieľom zlepšiť vašu skúsenosť s ich návštevovu;
 • uchovávanie/uskladňovanie dokumentov a údajov;
 • ochrana práv, majetku a/alebo bezpečnosti spoločnosti CooperVision CZ, ktorýchkoľvek Spriaznených osôb, jej personálu a iných osôb; a
 • zabezpečenie kvality služieb, ktoré poskytujeme našim klientom a iným Dotknutým osobám.

Veríme, že riziko týkajúce sa vašich práv na ochranu osobných údajov v súvislosti s Osobnými údajmi, ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, nie je neprimerané alebo príliš rušivé. Prijali sme tiež opatrenia na ochranu vašich práv tým, že sme zabezpečili správne doby uchovávania a bezpečnostné kontroly.

Okrem toho môžeme vaše Osobné údaje používať na ďalšie špecifické účely, ktoré budú jasne určené v čase získania vašich Osobných údajov.

Ak sa rozhodnete neposkytnúť nami požadované Osobné údaje, pravdepodobne vám nebudeme môcť poskytnúť produkty a/alebo služby, ktoré ste požadovali, alebo inak splniť účel(y), na ktorý (ktoré) sme o Osobné údaje požiadali.

 

D.AKO A KEDY ZDIEĽAME OSOBNÉ ÚDAJE S TRETÍMI OSOBAMI?

Niektoré produkty a/alebo služby, ktoré poskytujeme, si vyžadujú účasť tretích osôb. Osobné údaje nepredávame, neprenajímame, nedistribuujeme alebo inak komerčne neposkytujeme žiadnej tretej osobe, s výnimkou, že môžeme zdieľať informácie v rámci našej skupiny spoločností, s našimi poskytovateľmi služieb a inými tretími osobami na účely uvedené v týchto Pravidlách:

 1. Zdieľanie osobných údajov v rámci skupiny CooperVision

Spoločnosť CooperVision CZ môže zdieľať vaše Osobné údaje so Spriaznenými osobami:

 • v prípadoch, keď to potrebujeme, aby sme poskytli produkty a/alebo služby alebo informácie, o poskytnutie ktorých ste požiadali; vaše Osobné údaje môžeme napríklad preniesť do spoločnosti CooperVision Limited v Spojenom kráľovstve za účelom poskytnutia centrálnych služieb podpory; alebo
 • ak nám dáte súhlas, aby sme to urobili (napr. keď nám dáte súhlas na marketingovú komunikáciu so Spriaznenými osobami); alebo
 • na splnenie našich zákonných alebo regulačných povinností; vaše Osobné údaje môžeme napríklad preniesť na spoločnosť CooperVision Inc. v USA, ktorá vedie našu databázu regulačných informácií týkajúcich sa produktov a pacientov.
 1. Zdieľanie osobných údajov s poskytovateľmi služieb

Vaše Osobné údaje zdieľame aj s našimi poskytovateľmi služieb – tretími osobami, ktoré nám poskytujú rôzne služby, vo vzťahu k:

 • dodávkam našich produktov (napr. kuriéri);
 • marketingovým a reklamným službám (napr. marketingové agentúry, interaktívne agentúry, poskytovatelia e-mailových riešení);
 • našim webovým stránkam (napr. hosting a údržba našich webových stránok); a
 • IT službám a riešeniam (napr. poskytovanie ukladania údajov, pomoc pri správe databáz).

Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a prijali sme kroky na zabezpečenie primeranej ochrany vašich Osobných údajov. Všetci naši poskytovatelia služieb sú pri spracúvaní Osobných údajov, ktoré im boli poskytnuté, viazaní písomnou zmluvou a môžu ich spracúvať iba na účely poskytovania konkrétnej služby pre nás a na udržiavanie vhodných bezpečnostných opatrení na ochranu vašich Osobných údajov.

 1. Zdieľanie osobných údajov s ostatnými príjemcami

Vaše Osobné údaje môžeme taktiež zdieľať s:

 • našimi účtovníkmi, audítormi, právnikmi alebo podobnými poradcami, keď ich žiadame, aby nám poskytli odborné poradenstvo;
 • akýmikoľvek tretími osobami, ak máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať vaše Osobné údaje na splnenie akejkoľvek zákonnej povinnosti alebo ochranu práv, majetku a/alebo bezpečnosti spoločnosti CooperVision CZ, ktorýchkoľvek Spriaznených osôb, jej personálu a ďalších osôb;
 • akoukoľvek inou treťou osobou na účely konania v súlade s požiadavkami súdu, regulátora alebo orgánu štátnej správy, napríklad splnenie súdneho príkazu alebo konanie v súlade s platnými právnymi predpismi alebo nariadením; alebo
 • investorom a inými relevantnými tretími osobami v prípade možného predaja alebo inej korporátnej transakcie súvisiacej so spoločnosťou CooperVision CZ a/alebo s ktoroukoľvek zo Spriaznených osôb.

 

E.MEDZINÁRODNÉ PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prenos vašich Osobných údajov na a medzi Spriaznenými osobami, poskytovateľmi služieb alebo inými príjemcami môže zahŕňať odosielanie vašich Osobných údajov mimo Európsky hospodársky priestor (ďalej len „EHS“) do miest, ktoré nemusia zabezpečovať rovnakú úroveň ochrany ako krajiny v rámci EHS, vrátane tretích krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, vrátane USA.

Vaše Osobné údaje však môžeme preniesť mimo EHS iba:

 • ak ide o prenos na miesto alebo spôsobom alebo za okolností, ktoré Európska komisia považuje za zabezpečujúce primeranú ochranu vašich Osobných údajov;
 • kde sme zaviedli štandardné doložky o ochrane osobných údajov prijaté Európskou komisiou alebo príslušným orgánom na ochranu osobných údajov; alebo
 • v prípade, že neplatí žiadna z vyššie uvedených skutočností, ale naďalej sme oprávnení urobiť tak na základe príslušného právneho predpisu, napríklad ak je prenos potrebný na plnenie zmluvy uzavretej s vami alebo vo vašom záujme, alebo na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.

Môžete požiadať o ďalšie podrobnosti o zárukách, ktoré máme k dispozícii v súvislosti s prenosmi osobných údajov mimo EHS a tam, kde je to možné, o kópiu štandardných klauzúl o ochrane osobných údajov, ktoré sme prijali, a to tak, že nám pošlete správu na adresu: dpo@coopervision.com.

 

F.AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše Osobné údaje uchovávame na čas potrebný na konkrétny účel alebo účely, na ktoré boli získané (napr. na splnenie zmluvy uzavretej s vami). Môžeme však mať povinnosť uchovávať niektoré Osobné údaje dlhšie, vzhľadom na faktory zahŕňajúce: 

 • zákonnú povinnosť (zákonné povinnosti) podľa príslušných právnych predpisov na uchovávanie osobných údajov počas určitého časového obdobia (napr. plnenie daňových a účtovných požiadaviek);
 • preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov (napr. na účely prípadného sporu).

Ak budeme ďalej spracúvať vaše Osobné údaje, zabezpečíme, aby sa s nimi zaobchádzalo v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov. V opačnom prípade v momente, keď už vaše Osobné údaje nebudú potrebné, bezpečne ich vymažeme alebo anonymizujeme.

Ak by ste chceli vedieť, ako dlho uchovávame vaše Osobné údaje na konkrétny účel, môžete nás kontaktovať na adrese: dpo@coopervision.com. Ďalšie informácie o tom, ako dlho sú uchovávané súbory cookie, nájdete v našej Politike používania súborov cookies.

 

G.AKO OCHRAŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Berieme na vedomie, že vaše Osobné údaje môžu byť dôverné. Budeme zachovávať dôvernosť vašich Osobných údajov a ochraňovať ich v súlade s našimi Pravidlami ochrany osobných údajov a všetkými platnými právnymi predpismi, vrátane Všeobecného nariadenie o ochrane údajov (Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prijali sme technologické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť vaše Osobné údaje pred stratou, zneužitím alebo neoprávnenou zmenou alebo zničením. Takéto opatrenia zahŕňajú použitie firewallov, šifrovania, správnych procesov riadenia prístupových práv, dôkladný výber spracovateľov a iné technické a komerčne prijateľné opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany vašich Osobných údajov.  V prípade potreby môžeme tiež vytvárať záložné kópie a používať takéto iné prostriedky na zabránenie náhodnému poškodeniu alebo zničeniu vašich Osobných údajov.  Tieto opatrenia zabezpečujú primeranú úroveň bezpečnosti vo vzťahu k prirodzeným rizikám spojeným so spracúvaním a povahou Osobných údajov, ktoré sa majú chrániť.

Upozorňujeme vás však, že ak nám prenášate informácie cez internet, nikdy nemožno zaručiť, že tento prenos bude stopercentne bezpečný. V prípade akýchkoľvek platieb, ktoré od vás prijímame online, použijeme uznávaný bezpečný online platobný systém.

V prípade akéhokoľvek porušenia vašich Osobných údajov, ktoré vás môžu vystaviť vážnemu riziku, vás budeme okamžite informovať.

 

H.VAŠE PRÁVA

Nasledujúca časť vysvetľuje vaše práva, ktoré môžete vykonávať. Tieto práva nie sú absolútne a každé je predmetom určitých výnimiek alebo kvalifikácií v súlade s GDPR a inými všeobecne platnými ustanoveniami právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

 • Právo byť informovaný – máte právo na poskytnutie jasných, transparentných a ľahko zrozumiteľných informácií o tom, ako používame vaše Osobné údaje. Z tohto dôvodu vám poskytujeme informácie uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov a v akýchkoľvek právnych oznámeniach alebo podmienkach, ktoré vám boli poskytnuté.

·Právo na prístup – máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či vaše Osobné údaje spracúvame alebo nie, a niektoré ďalšie informácie (podobné tým, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách) o tom, ako sa používajú. Máte tiež právo na prístup k vašim Osobným údajom vyžiadaním si kópie Osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Je to preto, aby ste si boli vedomí a mohli skontrolovať, či používame vaše informácie v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Môžeme odmietnuť poskytnúť informácie v prípadoch, kde by to mohlo odhaliť osobné údaje o inej osobe alebo inak negatívne ovplyvniť práva inej osoby.

·Právo na opravu – môžete nás požiadať, aby sme prijali opatrenia na opravu vašich Osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné (napr. ak sú vaše meno alebo adresa u nás zaznamenané nesprávne).

 • Právo na vymazanie – toto je tiež známe ako „právo na zabudnutie“ a jednoducho povedané vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich Osobných údajov, ak napríklad neexistuje žiadny presvedčivý dôvod, prečo by sme ich mali ďalej používať alebo ak je ich použitie nezákonné. Toto však nepredstavuje všeobecné právo na vymazanie; existujú určité výnimky, napr. keď potrebujeme použiť informácie na obranu právneho nároku alebo aby sme splnili svoju zákonnú povinnosť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo „zablokovať“ alebo zastaviť ďalšie používanie vašich Osobných údajov v prípade, keď posudzujeme žiadosť o opravu, alebo ako alternatívu k vymazaniu. Ak je spracúvanie obmedzené, vaše Osobné údaje môžeme stále uchovávať, ale nesmieme ich ďalej používať.
 • Právo na prenosnosť údajov – máte právo na získanie a opätovné použitie určitých Osobných údajov na vlastné účely v rôznych organizáciách (ktoré sú samostatnými prevádzkovateľmi). Platí to len pre tie vaše Osobné údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami, ktoré nám ste nám poskytli a ktoré spracúvame s vašim súhlasom, a na účely splnenia zmluvy. V takom prípade vám poskytneme kópiu vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte alebo (ak to bude technicky možné) môžeme vaše osobné údaje odoslať priamo samostatnému prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči určitým typom spracúvania z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou, a to kedykoľvek, pokiaľ sa takéto spracúvanie uskutočňuje na účely oprávnených záujmov spoločnosti CooperVision CZ, ktorejkoľvek zo Spriaznených osôb alebo príjemcu údajov. Bude nám umožnené pokračovať v spracúvaní Osobných údajov, ak dokážeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré sú nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, alebo ho potrebujeme na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov. Ak budete namietať voči spracúvaniu vašich Osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudeme ďalej spracúvať vaše Osobné údaje na tieto účely.
 • Právo odvolať súhlas – ak spracúvame vaše Osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie však neovplyvní zákonnosť spracúvania, ku ktorému došlo pred takýmto odvolaním.

 

I.AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Ak budete chcieť požiadať o ďalšie informácie alebo vykonať ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, alebo ak nie ste spokojný s tým, ako sme naložili s vašimi Osobnými údajmi, kontaktujte našu Zodpovednú osobu na adrese: dpo@coopervision.com.

Pred posúdením vašej žiadosti môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií, aby sme vás mohli identifikovať.  Ak neposkytnete požadované informácie a v dôsledku toho vás nebudeme môcť identifikovať, môžeme vašu žiadosť odmietnuť.

Na vašu žiadosť vo všeobecnosti odpovieme do jedného mesiaca od jej prijatia. Toto obdobie môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ak to bude potrebné vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí, ktoré ste predložili.

Za takúto komunikáciu alebo kroky, ktoré vykonáme , vám nebudeme účtovať poplatok, pokiaľ:

·nebudete požadovať ďalšie kópie vašich Osobných údajov, ktoré musia prejsť spracúvaním; v takom prípade môžeme účtovať poplatok na pokrytie našich primeraných administratívnych nákladov, alebo

·nepredložíte zjavne neopodstatnené alebo neprimerané žiadosti, najmä ak sa budú opakovať; v takom prípade môžeme účtovať poplatok za naše primerané administratívne náklady alebo môžeme odmietnuť konať vo veci žiadosti.

Ak nebudete s našou odpoveďou na vašu sťažnosť spokojný, alebo sa domnievate, že naše spracúvanie vašich Osobných údajov nie je v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo jeho nástupca je orgánom na ochranu osobných údajov na Slovensku.

 

Zoznam Spriaznených osôb CooperVision

 • CooperVision Limited (identifikačné číslo spoločnosti: 03685161), so sídlom Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, Spojené kráľovstvo
 • CooperVision Manufacturing Limited (identifikačné číslo spoločnosti: 02737396), so sídlom Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, Spojené kráľovstvo
 • CooperVision SAS (identifikačné číslo spoločnosti: 392 002 218), so sídlom Les Collines De Sophia, 1800 Route Des Cretes, Sophia Antipolis 06905, Cedex, Francúzsko
 • CooperVision Italia, S.R.L (identifikačné číslo spoločnosti: 10653750157), so sídlom Via Meravigli, 16 – 20123 Miláno, Taliansko
 • CooperVision Iberia, S.L. (identifikačné číslo spoločnosti: 79424594), so sídlom Ronda de Poniente, 12, 28760 Tres Cantos, Madrid, Španielsko
 • CooperVision Nordic AB (identifikačné číslo spoločnosti: 556568-1243), so sídlom Johan Willins gata 8, SE-41664 Göteborg, Švédsko
 • CooperVision GmbH (identifikačné číslo spoločnosti: HRB 33358), so sídlom Siemensstraße 3, 64859, Epperthausen, Nemecko
 • CooperVision Nederland B.V. (identifikačné číslo spoločnosti: 23075034), so sídlom Avelingen – West 40, 4202, MS Gorinchem, Holandsko
 • CooperVision Poland Sp. z o.o. (identifikačné číslo spoločnosti: 0000464435), so sídlom Przemysława Gintrowskiego 53, 02-697 Varšava, Poľsko
 • CooperVision Kft (identifikačné číslo spoločnosti: 01-09-166734), so sídlom Sopron ut 25-27, Budapešť, 1117, Maďarsko
 • CooperVision Limited, organizační složka (IČ: 24838411), so sídlom Na Strži 2102/61a, Praha 4, 140 00, Česká republika
 • CooperVision Distribution Sprl (identifikačné číslo spoločnosti: 0879.484.449), so sídlom Premiere Avenue 32, B-4040, Belgicko
 • CooperVision Inc. (identifikačné číslo spoločnosti: C1893655), so sídlom 6101 Bollinger Canyon Rd, Suite 500, San Ramon, CA 94583, Spojené štáty americké

     

Aktualizované dňa: 14.02.2022