Kontrola progresu krátkozrakosti v mladosti

top-myopia-control-youth

Celosvetová epidémia

Vo svete znepokojujúco rýchlo rastie počet prípadov mladých ľudí trpiacich krátkozrakosťou, čo so sebou prináša veľa zdravotných rizík a súvisiacich nákladov.

V Spojených štátoch amerických sa za 30 rokov počet prípadov krátkozrakosti zdvojnásobil.1 Štúdia zo Spojeného kráľovstva uvádza, že krátkozrakosť sa objavila u takmer 50 % vysokoškolských študentov.2 Na Taiwane výskum odhalil takmer 65 % nárast prevalencie za posledných 50 rokov.3 Celosvetovo sa očakáva nárast prevalencie krátkozrakosti z dvoch miliárd pacientov v roku 2010 na päť miliárd v roku 2050.4

Cena za krátkozrakosť

 Rozšírenie krátkozrakosti výrazne ovplyvňuje náklady na jednotlivcov a na celú spoločnosť. V porovnaní s osobami bez poruchy zraku sa u pacientov trpiacich čo i len krátkozrakosťou 1D počas ich života zvyšuje riziko výskytu glaukómu, zadného subkapsulárneho sivého zákalu, odlúpenia sietnice a degenerácie makuly. Pacienti, u ktorých sa krátkozrakosť zvýši na 5 – 6D, je riziko výskytu poškodenia makuly až 40-krát vyššie.5

Možnosti prevencie a korekcie

Oční špecialisti majú jedinečnú možnosť pomôcť predchádzať tejto epidémii krátkozrakosti a kontrolovať jej progres.

  • Zmena správania

U dieťaťa, ktoré týždenne cez deň trávi vonku 14 hodín, je riziko výskytu krátkozrakosti nižšie približne o 30 %.6 V rámci prevencie by ste mali rodičov vyzývať, aby nabádali deti na trávenie času vonku.

  • Farmaceutická liečba

Ukázalo sa, že atropín, ktorý zatiaľ nie je komerčne dostupný vo všetkých krajinách, výrazne ovplyvňuje progres krátkozrakosti, ak sa podáva v dávke 0,01 %. Pri užívaní tohto lieku sa však objavuje veľký počet nežiaducich účinkov, a preto nie je v klinickej praxi obľúbený.7

  • Okuliarové šošovky

Z hľadiska kontroly progresu prax ukázala, že v prípade pacientov s postupujúcou krátkozrakosťou spojenou s ezofóriou a oneskorenou akomodáciou > 1D môžu okuliare s bifokálnymi alebo progresívnymi šošovkami znížiť postupujúcu krátkozrakosť o 38 – 47 %.8 Deťom, ktoré nosia okuliare, však s väčšou pravdepodobnosťou hrozí, že budú šikanované práve v čase, keď je disciplína nosenia najdôležitejšia.9

  • Kontrola kontaktných šošoviek

V súčasnosti prebieha výskum niekoľkých sľubných prístupov v oblasti kontroly progresu krátkozrakosti pomocou kontaktných šošoviek. Jedným z týchto postupov je využitie ortokeratologických (orto-k) šošoviek. Pri tomto prístupe metaanalýza v rámci výskumu ukazuje, že v prípade postupujúcej krátkozrakosti možno predĺženie osi spomaliť v priemere o 45 %.10

Ukázalo sa, že mäkké multifokálne šošovky výrazne spomaľujú progres krátkozrakosti.11 Ďalšou možnosťou, hoci zatiaľ nie bežne komerčne dostupnou, sú mäkké jednodňové jednorazové šošovky s dvojitým ohniskom a dizajnom, vďaka ktorým sa v priebehu dvoch 10-mesačných období dosiahla 50-percentná redukcia predĺženia osi.12

Pre pediatrických pacientov môže byť, samozrejme, nosenie kontaktných šošoviek problematické. Dôležité je dôkladne zhodnotiť schopnosť každého mladého nositeľa dodržiavať správnu hygienu a pokyny na nosenie šošoviek.

Napriek všetkým úskaliam je postupné zlepšovanie týchto a ďalších metód využívajúcich kontaktné šošovky na kontrolu progresu krátkozrakosti veľmi povzbudivé. S veľkou pravdepodobnosťou budú mať výrazný vplyv na každodennú prax, pretože po celom svete sa na kontrolu prudkého nárastu počtu krátkozrakých pacientov vynakladá väčšie úsilie.

 

1 Vitale S, Sperduto RD, Ferris FL 3rd. Increased prevalence of myopia in the United States between 1971-1972 and 1999-2004. (Zvýšená prevalencia krátkozrakosti v Spojených štátoch amerických v období rokov 1971 – 1972 a 1999 – 2004.) Arch Ophthalmol. 2009;127(12):1632-1639.

2 Logan NS, Davies LN, Mallen EA, Gilmartin B. Ametropia and ocular biometry in a U.K. university student population. (Ametropia a biometria oka skúmaná na vysokoškolských študentoch univerzity v Spojenom kráľovstve.) Optom Vis Sci. 2005;82(4):261-266.

3 Guo YH, Lin HY, Lin LL, Cheng CY. Self-reported myopia in Taiwan: 2005 Taiwan National Health Interview Survey. (Subjektívne hodnotenie krátkozrakosti na Taiwane: prieskum Taiwan National Health Interview z roku 2005 zameraný na zdravotný stav taiwanskej populácie.) Eye (Lond). 2012;26(5):684-689.

4 Flitcroft, DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. (Komplexné súvzťažnosti medzi sietnicovými, optickými a environmentálnymi faktormi z hľadiska pôvodu a príčin krátkozrakosti.) Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-660.

5 Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. (Globálna prevalencia krátkozrakosti a vysokej krátkozrakosti a priebežné trendy od roku 2000 do roku 2050.) Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042.

6 Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. (Aktivity vonku znižujú prevalenciu krátkozrakosti u detí.) Ophthalmology. 2008;115(8):1279-1285.

7 Chia A, Lu QS, Tan D. Five-year clinical trial on atropine for the treatment of myopia 2: myopia control with atropine 0.01% eyedrops. (Päťročné klinické skúšanie zamerané na užívanie atropínu pri liečbe krátkozrakosti 2: kontrola krátkozrakosti užívaním očných kvapiek s 0,01 % atropínu.) Ophthalmology. 2016;123(2):391-399.

8 Yang Z, Lan W, Ge J, et al. The effectiveness of progressive addition lenses on the progression of myopia in Chinese children. (Účinnosť progresívnych šošoviek s adíciou pri postupujúcej krátkozrakosti u čínskych detí.) Ophthal Physiol Opt. 2009;29:41-48.

9 Horwood J, Waylen A, Herrick D, et al. Common visual defects and peer victimization in children. (Bežné poruchy zraku a šikanovanie rovesníkmi u detí.) Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005;46:1177-1181.

10 Walline JJ, Greiner KL, McVey ME, Jones-Jordan LA. Multifocal contact lens myopia control. (Kontrola krátkozrakosti pomocou multifokálnych kontaktných šošoviek.) Optom Vis Sci. 2013;90(11):1207-1214.

11 Sun Y, Xu F, Zhang T, et al. Orthokeratology to control myopia progression: a meta-analysis. (Ortokeratológia na kontrolu postupujúcej krátkozrakosti: metaanalýza.) PLoS One. 2015;10(4):e0124535.

12 Anstice NS, Phillips JR. Effect of dual-focus soft contact lens wear on axial myopia progression in children. (Účinok nosenia mäkkých kontaktných šošoviek s dvojitým ohniskom na postupujúcu osovú krátkozrakosť u detí.) Ophthalmology. 2011;118(6):1152-1161.