O jasnejší zajtrajšok sa musíme postarať my všetci už dnes.

V spoločnosti CooperVision podnikáme kroky, aby bola naša prevádzka a distribúcia udržateľnejšia všade, kde je to možné. Snažíme sa obmeziť odpad a zbytočné obaly a tak znížiť náš vplyv na životné prostredie.1 Tým, že uľahčujeme zodpovedné získavanie materiálov,2 opätovne využívame odpad, kde sa dá*3, a začíname kompenzovať odpad z našich výrobkov a obalov, ktorý sa ešte nedá zhodnotiť, robíme kroky na zlepšenie zdravia ľudstva a planéty.†3   

Podnikáme kroky na ochranu obmedzených prírodných zdrojov§3 a skúmame možnosti začlenenia obnoviteľných zdrojov| do svojich výrobných prevádzok.¶3

Všade, kde je to možné, zavádzame udržateľné postupy. Od všetkých svojich dodávateľov očakávame, že budú dodržiavať náš Kódex správania dodávateľov, ktorý presadzuje zodpovedné získavanie materiálov.2

Dôkladne plánujeme svoje stroje, produkty a obaly** s ohľadom na obnoviteľné zdroje.¶3

Mnohé prírodné zdroje sú obmedzené. Dnes robíme maximum, aby sme transformovali získavanie energií a zdrojov pre naše produkty a obaly. V najvyššej možnej miere presadzujeme obnoviteľné alternatívy a zároveň skúmame spôsoby, ako v budúcnosti získavať zdroje ešte udržateľnejšie. Obnoviteľné materiály a recyklovaný odpad môžu znížiť emisie uhlíka a environmentálne riziká4, čo prinesie ešte väčšiu kolektívnu zmenu.

  

Spolupracujeme s partnermi, ktorý zhromažďujú náš výrobný odpad, znova jej využívajú ako zdroj, a ak je to možné, dávajú mu nový život.*3

Materiály, ktoré tvoria naše produkty a obaly, sú cennými zdrojmi, dokonca aj po ich použití. Dnes sa snažíme zabrániť vniknutiu plastov do prírody†3 a vyzývame vás, aby ste sa podieľali na našej spoločnej snahe o recykláciu.

Znamená to, že podnikáme kroky na opätovné získanie svojich výrobných materiálov, ktoré už splnili svoj pôvodný účel.5 Vidíme totiž, že majú potenciál obnovenia. Vďaka spolupráci s partnermi s cieľom naplno využiť súčasnú recyklačnú infraštruktúru, recyklujeme naše materiály a dávame im nový život.

  

Tým, že sme začali kompenzovať odpad z našich výrobkov a obalov, ktorý sa ešte nedá zhodnotiť, robíme kroky na zlepšenie zdravia našej planéty.†3

Podieľame sa na kompenzácii† odpadu končiaceho v oceánoch, ktorý negatívne vplýva na krajinu aj ľudské komunity.3 Nedokážeme totiž ovplyvniť, čo sa stane s našimi produktmi a obalmi po tom, ako sa začnú používať. 

Svoje úsilie zameriavame na oblasti najviac zasiahnuté odpadom, pričom spolupracujeme s partnermi, ktorí tu nakladajú s odpadom a riešia spoločensko-hospodárske rozdiely.†3

Vďaka spolupráci s partnermi, ktorí odstraňujú použité materiály z prírody††3, podnikáme kroky k jasnejšiemu zajtrajšku. 

O jasnejší zajtrajšok sa musíme postarať my všetci už dnes.
 

* Správa spoločnosti CooperVision o environmentálnych, sociálnych a správnych záležitostiach za rok 2020.
† Platí to pre iniciatívu spoločnosti CooperVision v oblasti plastovej neutrality s organizáciou Plastic Bank.
‡ Platí to pre procesy neustáleho zlepšovania výroby, ktoré uplatňuje spoločnosť CooperVision s cieľom zvyšovať efektívnosť.
§ Prírodné zdroje zahŕňajú okrem iného vodu, dusík, zemný plyn a iné organické zlúčeniny.
| Obnoviteľné zdroje sú definované ako materiály alebo energie, ktoré možno využívať na neurčitý čas z dôvodu nevyčerpateľných zásob alebo nového rastu.
¶ Spoločnosť CooperVision používa vo svojich výrobných prevádzkach obnoviteľné materiály a energie.
** Výrobné procesy spoločnosti CooperVision sú navrhnuté tak, aby spĺňali interné energetické ciele a špecifikácie návrhu spoločnosti CooperVision.
†† Platí to pre iniciatívu spoločnosti CooperVision v oblasti plastovej neutrality s organizáciou Plastic Bank a čistenie pláží s miestnymi komunitami.
 

Referencie::
1. Údaje CVI v záznamoch, 2024.  
2. Údaje CVI v záznamoch, 2023. Kódex správania dodávateľov spoločnosti CooperVision.
3. Údaje CVI v záznamoch, 2023.
4. Stegmann, P., Daioglou, V., Londo, M., van Vuuren, D. P., Junginger, M. (2022). Budúcnosti plastov a ich emisie CO2. Nature, 612(7939), 272 – 276.
5. Údaje CVI v záznamoch 2020 – 2023, vrátane správy o nulovom odpade na skládkach podľa výrobného pracoviska, ktorá uvádza snahy o regeneráciu podľa toku odpadu (2022).