VÄČŠIE NEŽ FĽAŠE 

* Jednodňové kontaktné šošovky sú definované ako objednávky takýchto produktov a zahŕňajú produkty predávané a distribuované spoločnosťou CooperVision v zúčastnených krajinách. Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, severské krajiny, Slovensko, Španielsko, Južná Afrika, Švajčiarsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo a Írsko.
** Plastovú neutralitu je možné dosiahnuť nákupom kreditov od Plastic Bank. Jeden kredit predstavuje zber a premenu jedného kilogramu plastového materiálu, ktorý by sa inak dostal do vodných tokov. Spoločnosť CooperVision nakupuje kredity rovnajúce sa hmotnosti plastového materiálu pri objednávkach jednodňových kontaktných šošoviek v určitom časovom období.  Kredit za plastový materiál na výrobu jednodenných kontaktných šošoviek sa určuje podľa hmotnosti plastového materiálu v blistri, šošovke a sekundárnom (vonkajšom) obale vrátane laminátov, lepidiel a pomocných vstupov (napr. atrament).

Významný a měřitelný rozdíl díky plastové neutralitě

Plasty sú základným materiálom, na ktorý sa všetci spoliehame v každodennom živote. Spôsob výroby plastov a ich likvidácia

 môžu mať dopad na životné prostredie. Odhaduje sa, že každý rok sa do oceána dostane celkovo osem miliónov ton plastov – to zodpovedá jednému smetiarskemu vozidlu s plastmi každú minútu.1

Od roku 2021 spolupracujeme s organizáciou Plastic Bank na kompenzácii časti našej plastovej stopy tým, že riešime problém plastového odpadu z oceánov v stovkách pobrežných komunít, kde je miera znečistenia plastmi a chudoby rekordne vysoká.2-4 Vďaka spolupráci s organizáciou Plastic Bank sme schopní nielen podniknúť kroky k riešeniu likvidácie plastov, ale zároveň pomáhame riešiť socioekonomické rozdiely v týchto komunitách – prispievame tak k lepšiemu svetu okolo nás a zaisteniu lepšej budúcnosti pre ľudí aj planétu.2,5-7

Viac než míľnik

Prostredníctvom nášho partnerstva s organizáciou Plastic Bank financujeme zber a recykláciu plastov z oceánov v množstve zodpovedajúcom hmotnosti plastov použitých v našej ponuke mäkkých kontaktných šošoviek vrátane samotných šošoviek, blistrov a obalov, ktoré sa predávajú a distribuujú v 27 krajinách v Amerike, Európe, Ázii a Tichomorí.*2

Do dnešného dňa sa vďaka tomuto partnerstvu podarilo zabrániť tomu, aby sa do svetových oceánov dostali stovky miliónov plastových fliaš. †4 Zhromaždený plast sa následne recykluje a spracuje, znovu sa zrodí ako surovina s názvom Social Plastic®, z ktorej sa vyrábajú nové produkty a obaly – znižuje sa tak spotreba nového plastu, umožní sa obehové hospodárstvo plastov a vytvára sa trvalý environmentálny, sociálny a ekonomický dopad.8

Avšak naším skutočným meradlom dopadu je viac než len plast, ktorý kompenzujeme – naša iniciatíva za plastovú neutralitu prináša prospech a zlepšuje živobytie tisícom členov zbierok v stovkách komunít.2,4

Zlepšenie životov

Zberatelia z organizácie Plastic Bank v týchto pobrežných komunitách zhromažďujú plastový odpad z oceánov a vymieňajú ho za kredity, ktoré môžu použiť na nákup tovaru a služieb vrátane zdravotného, pracovného a životného poistenia, pripojenia na internet, poukážok na nákup potravín, školských potrieb a ďalších produktov.3 Napríklad 14 ročných dodávok plastových neutrálnych kontaktných šošoviek CooperVision 1 Day predstavuje ekvivalent najmenej 10 kilogramov pozbieraného plastu.2 V Indonézii v roku 2023 sa tak v priemere financuje jedna z nasledujúcich položiek:9

  • Nákup potravín na jeden deň pre zberača a jeho rodinu
  • Úhrada 15-dňového vyúčtovania za elektrinu v domácnosti
  • Pripojenie na internet na 15 dní, čo je dôležitý prostriedok na výučbu a vzdelávanie detí

Okrem toho organizácia Plastic Bank zaviedla program starostlivosti o zrak, v rámci ktorého poskytuje spôsobilým zberačom z organizácie Plastic Bank vyšetrenie zraku a poukážky na bezplatné očné vyšetrenie a okuliare.9 Pozitívny dopad zlepšenia zraku pomáha pri znižovaní chudoby, podpore ekonomických príležitostí a zlepšovaní výsledkov vzdelávania.10

Dnes. Zajtra. Spoločne.

Sme prvým výrobcom kontaktných šošoviek, ktorý ponúka kompletný rad plastovo neutrálnych mäkkých kontaktných šošoviek.11 Jednoduchým predpisovaním a nosením plastovo neutrálnych kontaktných šošoviek nám naši oční špecialisti a nositelia pomáhajú plniť záväzok udržateľnosti, pretože sa snažíme transformovať a zlepšovať dobré životné podmienky pre ľudí aj planétu.2

O jasnejší zajtrajšok sa musíme postarať my všetci už dnes.
 

*          Plasty použité v príslušných mäkkých kontaktných šošovkách CooperVision sa určujú podľa hmotnosti plastov v blistri, samotných šošovkách a sekundárnom obale vrátane laminátov, lepidiel a pomocných zložiek (napr. atramentu). Toto stanovenie nezahŕňa plasty používané pri výrobe týchto produktov a ich obalov.
†          Spoločnosť CooperVision vďaka spolupráci s organizáciou Plastic Bank od januára 2024 zhromaždila a premenila približne 5,3 milióna kg plastov, ktoré by inak skončili vo vodných cestách. Ak použijeme metriku organizácie Plastic Bank, podľa ktorej sa 1 kg plastu rovná 50 štandardným 202 mm fľašiam, bude to zodpovedať približne 263,7 milióna plastových fliaš, ktoré sa nedostanú do našich oceánov.
‡          Ročná zásoba kontaktných šošoviek CooperVision 1 Day je definovaná ako 720 kontaktných šošoviek vyjadrených ako ekvivalent ôsmich 90-dňových balení, po štyroch baleniach pre pravé a ľavé oko.


Odkazy:
1.         National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, prostredníctvom National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 2020, https://www.nationalacademies.org/our-work/united-states-contributions-to-global-ocean- plastic-waste.
2.         Údaje CVI v dokumentácii, 2024.
3.         Plastic Bank. https://plasticbank.com/what-is-plastic-Bank-all-about-and-how-can-i-get-involved/. Zobrazené 25. januára 2024.
4.         Údaje CVI v dokumentácii k januáru 2024.
5.         Údaje CVI v dokumentácii, 2023.
6.         Plastic Bank. https://plasticbank.com/impact-programs/. Zobrazené 25. januára 2024.
7.         Plastic Bank. https://plasticbank.com/about/. Zobrazené 25. januára 2024.
8.         Plastic Bank. https://plasticbank.com/how-social-recycling-is-saving-the-ocean-and-improving-lives/. Zobrazené 25. januára 2024.
9.         Údaje organizácie Plastic Bank v dokumentácii, 2024.
10.       Zhang a kol. „Advancing the Sustainable Development Goals through improving eye health: a scoping review“, The Lancet Planetary Health. marec 2022. (6) 274 a 278.
11.       Údaje CVI v dokumentácii 2021, 2020 – zmluvná dohoda s organizáciou Plastic Bank z roku 2020.